Rekrutacja

Możesz aplikować do udziału w projekcie, jeśli jesteś:

  • nauczycielem przedszkola/ lub szkoły podstawowej/ lub szkoły ponadpodstawowej/ lub dyrektorem którejś z tych placówek
  • pracownikiem placówki doskonalenia nauczycieli
  • pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego lub pracownikiem Pomorskiego Kuratorium Oświaty
Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie w placówce działającej na terenie województwa pomorskiego

Nie możesz aplikować do udziału w projekcie, jeśli:

  • brałeś/aś udział w szkoleniach realizowanych w ramach któregoś z poniższych projektów: Asystent Ucznia ze SPE, Przestrzeń Dostępnej Szkoły, Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do projektu:

  1. pobierz dokumenty rekrutacyjne:
  2. zeskanuj wypełnione dokumenty
  3. wypełnij formularz online dostępny poniżej; w odpowiednim miejscu formularza dodaj jako załączniki zeskanowane dokumenty
Rekrutacja otwarta, do wyczerpania puli miejsc.

Pamiętaj, aby zapoznać się z Regulaminem rekrutacji

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Forum kadry
włączającej województwa pomorskiego.”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 2
 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach,
w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
Projekt pt. „Forum kadry włączającej województwa pomorskiego”

     Skip to content