Forum kadry włączającej województwa pomorskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w konferencji online:

Edukacja włączająca

Termin: 26 października, godz. 17.00-18.30

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacji, kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi, pracowników PDN, jednostek samorządów terytorialnych oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wystąpienia podczas konferencji:

  • Czy inkluzja to moda, czy trwała zmiana we wszystkich sferach życia społecznego? Fakty i mity – Aleksandra Rodzewicz, ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej, koordynatorka ds. programu profilaktycznego „Godzina dla Młodych Głów” Fundacji UNAWEZA, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła.  Dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w latach 2007-2021,  logopedka, tyflopedagożka, surdopedagożka, nauczycielka dyplomowana. Liderka WWRD dla województwa warmińsko-mazurskiego. Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, twórczyni Facetka_z_Poradni.
  • Podsumowanie projektu „Forum kadry włączającej województwa pomorskiego”, Daniel Ogonowski, dyrektor ODN Rewers

Wydarzenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.

Kliknij TUTAJ i zapisz się.

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu Forum kadry włączającej województwa pomorskiego,  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Numer projektu: POWR.02.10.00-00-1032/21; okres realizacji: od 2021-09-27 do 2023-08-31; wartość projektu: 3 100 335,60 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 790 301,60 zł. Beneficjent: Rewers sp. z o.o./Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers, ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, tel. (+48) 533 375 913, biuro@rewers.edu.pl. Partner: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (+48) 577 280 440, biuro-gizycko@frr.org.pl

 

Czym jest edukacja włączająca?

Edukacja włączająca koncentruje się na umożliwieniu uczniom z niepełnosprawno­ściami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauki z rówieśnikami w szko­łach ogólnodostępnych, na docenianiu i wspieraniu wszystkich uczniów (nie tylko niepełnosprawnych, ale także tzw. trudnych, ze środowisk patologicznych, środo­wisk mniejszości etnicznych itp.) oraz dostosowywaniu szkoły do uczniów o zróżni­cowanych potrzebach.

Edukacja włączająca, oparta na założeniu, że wszystkie dzieci (także te z niepełnosprawnościami) mogą i mają prawo uczyć się w szkołach ogólno­dostępnych, najbliższych miejsca zamieszkania – koncentruje się na tym, jak je efek­tywnie uczyć i jak zapewnić im poczucie przynależności do zbiorowości szkolnej.

K. Szczepkowska, Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania, Warszawa 2019

Cel projektu, grupa docelowa

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej wśród przedstawicieli pracowników systemu oświaty z województwa pomorskiego: nauczycieli, przedstawicieli kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, liceów ogólnokształcących, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, techników, szkół branżowych I i II stopnia; pracowników placówek doskonalenia nauczycieli; pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za edukację; pracowników Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Projektem zostaną objęte 1864 osoby (1492 kobiety, 372 mężczyzn), których podniesienie kompetencji bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach województwa pomorskiego oraz umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

  • cykl szkoleń dla osób objętych wsparciem
  • konsultacje/doradztwo dla uczestników projektu

 

Ramowe programy szkoleń:

Kliknij TUTAJ i sprawdź aktualny harmonogram

 

Po przesłaniu do nas dokumentów aplikacyjnych otrzymają Państwo możliwość zapisania się do wybranej grupy.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

tel. 533 375 913

e-mail: biuro@rewers.edu.pl

Kliknij TUTAJ i odwiedź stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki poświęconą edukacji włączającej.

Informacje o projekcie:
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; numer i nazwa Działania: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Numer projektu: POWR.02.10.00-00-1032/21; okres realizacji: od 2021-09-27 do 2023-08-31; wartość projektu: 3 100 335,60 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 790 301,60 zł
Beneficjent: Rewers sp. z o.o./Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Rewers, ul. Szafarnia 11/f8, 80-755 Gdańsk, tel. (+48) 533 375 913, biuro@rewers.edu.pl
Partner: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko, tel. (+48) 577 280 440, biuro-gizycko@frr.org.pl
List polecający Ministerstwa Edukacji i Nauki

Współpraca    Skip to content